STRAX tar in investerare i sin europeiska distributionsverksamhet i en transaktion som värderar affärsenheten till 32 MEUR.

STRAX, specialisten på mobiltillbehör, har säkrat en investering om 10 MEUR från ZEBRA Invest GmbH, ett investmentbolag baserat i Tyskland, för en ägarandel om 50,1 procent av dess europabaserade distributionsverksamhet. Företagsvärdet (enterprise value) på STRAX europeiska distributionsverksamhet i transaktionen uppgår till 32 MEUR och transaktionen kommer vidare att sänka skulderna inom den återstående delen av STRAX med 12 MEUR. Affären är den första av flera transaktioner som STRAX arbetar med parallellt, varav de flesta beräknas avslutas under 2023.

Investeringen på 10 MEUR från ZEBRA genomförs i form av en ökning av aktiekapitalet i STRAX GmbH, moderbolaget i den europeiska distributionsverksamheten. Efter transaktionen kommer ZEBRA att äga 50,1 procent av STRAX GmbH, och STRAX AB kommer att äga återstående 49,9 procent. Transaktionen är i effekt per den 1 juli 2023, och från och med detta datum kommer STRAX europeiska distributionsverksamhet inte längre att ingå med full konsolidering i koncernredovisningen för STRAX AB utan kommer att redovisas med tillämpning av kapitalandelsmetoden.
Investeringen om 10 MEUR kommer att innebära en betydande förbättring av likviditeten i distributionsverksamheten. Transaktionen är villkorad av sedvanliga tillträdesvillkor.

STRAX GmbH kommer att fortsätta distribuera samtliga av STRAX varumärken i Europa, inklusive Urbanista, Clckr och Planet Buddies.

Den europeiska distributionsverksamheten genererade under 2022 en försäljning om 70,2 MEUR och ett rörelseresultat (EBIT) om 6,9 MEUR. Samtidigt som transaktionen kommer att minska STRAX konsoliderade årsomsättning och rörelseresultat innebär den också en minskning av personalstyrkan med 105 heltidsanställda och en minskning av OPEX med 50 procent. Transaktionen bidrar också med en vinstandel genom kapitalandelsmetoden, och minskar därmed påverkan på rörelseresultatet på koncernbasis. Dessutom kommer STRAX räntebärande skuld att minska med 12 MEUR.

– Vi förvärvade STRAX GmbH för 15 MEUR år 2006 och vi har lyckats få verksamheten att växa och utvecklas under ett flertal utmanande makroekonomiska cykler. Att i dag sälja huvuddelen av den europeiska distributionsverksamheten utgör en ny inriktning för STRAX, där vi går mot att bli en renodlad varumärkesfamilj (House of Brands) och behåller vårt betydande ägande i en ansedd europeisk distributör som ger mervärde. Att ta in Zebra, som vi känner väl, kommer ytterligare att möjliggöra för den europeiska distributionsverksamheten att utöka sitt värdeerbjudande inom logistiktjänster. Kapitaltillskottet om 10 MEUR kommer även att stödja tillväxt i kärndistributionen av mobiltillbehör. Den här transaktionen innebär verkligen win-win för alla parter. Det här den första transaktionen som slutförs i raden av dem vi har kommunicerat som pågående och ger därför indikationer på att också de övriga transaktionerna kommer att gå i lås, säger Gudmundur Palmason, VD, STRAX Group, i en kommentar till transaktionen.

– Vi har utvecklat ett starkt partnerskap med STRAX och de har visat sig vara en pålitlig logistikpartner, att döma av de gemensamma framgångarna vi nådde med våra leveranser av covid-19-antigentester i Tyskland. Vi ser över flera nya möjligheter inom logistik tillsammans med STRAX och ser fram emot att vara en integrerad del av att göra verklighet av de möjligheterna och att få en roll i nästa kapitel i STRAX europeiska distributionsverksamhets utveckling, säger ZEBRA Invest GmbH verkställande direktörer, Yannick Todtenhöfer och Julius Franz, i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, 08 545 01750

Denna information är sådan information som STRAX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2023 kl 04:25 CEST.