top-sep
Stockholm, 29 May 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Styrelse och VD

Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs årligen av bolagsstämman för tiden intill dess nästa ordinariestämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Nomineringsarbetet utförs av valberedningen.

Strax styrelse består av fem ordinarie av bolagsstämman valda ledamöter. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Styrelsens sammansättning.

Enligt fastställd arbetsordning gäller bland annat följande:

• Styrelsen skall sammanträda minst fem gånger per kalenderår,

• Styrelseledamöterna skall erhålla underlag för de frågor som skall behandlas på styrelsemötena i god tid före dessa möten och varje månad erhålla rapport beträffande bolagets verksamhet samt,

• för att säkerställa styrelsens dialog med revisorerna, skall bolagets revisor årligen delta vid ett styrelsemöte och redogöra för de iakttagelser, som gjorts i samband med årets genomförda revision.

Arbetsordningen innehåller också en beskrivning av de ärenden som skall behandlas på varje styrelsemöte samt de särskilda beslut som skall fattas vid konstituerande sammanträde. Styrelsens arbetsordning omfattar även instruktioner för verkställande direktören.

Verkställande direktör

Strax verkställande direktör, Gudmundur Palmason, ansvarar för den löpande operativa verksamheten. Verkställande direktörens ansvar innefattar bland annat löpande investeringar och avyttringar, personal-, finans- och ekonomifrågor, löpande kontakter med företagets intressenter (såsom myndigheter och den finansiella marknaden) samt att tillhandahålla styrelsen med den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen. För ytterligare information om Gudmundur Palmason, se Ledning och anställda.