top-sep
Stockholm, 12 June 2024
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Bolagsstämmor

Kallelse till ordinarie bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om föreslagen vinstdisposition och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet aktier denne äger eller företräder.

Förslag till stämman bör adresseras styrelsen och insändas i god tid dock senast en månad innan kallelsen utfärdas. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare, som så begär.

Årsstämma 2024
Läs mer

Årsstämma 2023
Läs mer

Extra bolagsstämma 2022
Läs mer

Årsstämma 2022
Läs mer

Årsstämma 2021
Läs mer

Årsstämma 2020
Läs mer

Årsstämma 2019
Läs mer

Extra bolagsstämma 2018
Läs mer

Årstämma 2018
Läs mer

Årsstämma 2017
Läs mer

Extra bolagsstämma 2016
Läs mer