STRAX styrelse har med stöd av bemyndigande beslutat att genomföra en kvittningsemission

STRAX styrelse har med stöd av bemyndigande beslutat att genomföra en kvittningsemission. om 1,5 MEUR med anledning av tidigare annonserat förvärv av Telecom Lifestyle Fashion

Styrelsen för Strax AB (publ) (”Strax” eller ”Bolaget”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017, att genomföra en nyemission av 2 830 066 nya aktier, för vilken betalning ska ske genom kvittning av fordran om 1 500 000 EUR (”Kvittningsemissionen”).

Kvittningsemissionen sker till R.F. International B.V. mot betalning genom kvittning av en fordran. Fordran grundar sig i förvärvet av alla utestående andelar av Telecom Lifestyle Fashion (TLF), som tidigare beskrivits i delårsrapporten för tredje kvartalet 2017. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning av aktierna ska ske genom kvittning av fordran.

Kvittningsemissionen kommer att medföra att antalet aktier i Strax ökar med 2 830 066 från 117 762 266 till 120 592 332 och att aktiekapitalet ökar med cirka 296 264,43 EUR från 12 327 900,13 EUR till 12 624 164,56 EUR, vilket resulterar i en utspädning för Strax befintliga aktieägare om cirka 2,3 procent efter Kvittningsemissionen.

”TLF’s licensierade varumärken och expertis i att arbeta med globala varumärken som adidas och bugatti under licensierade avtal, kommer att bidra med ett betydande värde för STRAX. Vi är glada att TLF nu är helt integrerade i STRAX, vilket öppnar nya möjligheter för båda företagen” säger Gudmundur Palmason, VD, Strax.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, +46 8 545 01750

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 17:40 CET.