STRAX: ÖVERENSKOMMELSE MED LÅNGIVARE OCH IMPLEMENTERING AV PLAN FÖR ATT STÄRKA BALANSRÄKNINGEN OCH LIKVIDITETEN

De sex senaste kvartalen har STRAX inte uppnått alla de särskilda villkor i låneavtalen och har erhållit undantag från dessa villkor, en s.k. waiver från långivaren. Genom hela denna period har kommunikationen och relationen med P Capital (PCP) som huvudsaklig långivare varit konstruktiv.

Som kommunicerades i Q4 rapporten för 2022 publicerad den 23 februari 2023 har STRAX utarbetat en taktisk plan innefattande avyttring av vissa tillgångar för att stärka balansräkningen och likviditeten. I samband med detta har nu även en överenskommelse träffats med PCP avseende reviderade särskilda villkor för Q1, Q2 och Q3 2023 för att anpassa dessa till STRAXs nuvarande förutsättningar och genom detta uppnår STRAX villkoren i låneavtalet.

STRAX arbetar nu med att genomföra planen och förväntas uppnå markant lägre skuldsättningsnivå under 2023 genom återbetalning av en betydande del av sina räntebärande skulder.

”Vi är tacksamma för den konstruktiva dialogen med långivarna, deras bestående stöd och att vi nu är överens om planen framåt. Att planen nu formaliseras innebär att vi fullt ut kan fokusera på att genomföra arbetet, som hitintills fortskrider som förväntat.” säger Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB.