STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 137,4 miljoner kronor ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda avseende räkenskapsåret 2017.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.

  2.  Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018.

  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.

  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning avseende att bolagets högsta och lägsta aktiekapital ska anges i euro (vilket görs då bolaget ändrat redovisningsvaluta till euro).

Beslut fattades om att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 150 000 kronor till styrelsen ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Michel Bracké, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 350 000 kronor. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Michel Bracké, Gudmundur Palmason och Ingvi Tyr Tomasson till ordinarie styrelseledamöter. Stämman valde därtill Bertil Villard till styrelseordförande. Vidare omvaldes KPMG AB, med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 017 50.