STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason och Ingvi Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, och Pia Andersson valdes till ny ordinarie styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes PwC AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelsen ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning att gälla till dess att årsstämman beslutar annat.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner. Optionsprogrammet riktar sig till ledande befattningshavare och övriga anställda i Strax. Sammanlagt omfattar optionsprogrammet maximalt cirka 35 personer och högst kan 1 000 000 teckningsoptioner emitteras inom ramen för programmet.

Varje teckningsoption berättigar under perioden 1 september 2021 till och med 30 november 2021 till teckning av en aktie i bolaget till en kurs motsvarande 130 procent av Strax-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter årsstämman. Vid utnyttjande av samtliga 1 000 000 teckningsoptioner innebär optionsprogrammet en utspädning om cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Strax.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.