STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019. Vidare beslutades att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi T. Tomasson till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma. I enlighet med styrelsens rekommendation omvaldes PwC AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvodet skulle förbli oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard, Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varvid styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt följande:

  1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2021.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats med stöd av detta bemyndigande.
  4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.
     

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ett optionsprogram och emission av teckningsoptioner. Optionsprogrammet riktar sig till verkställande direktören, andra ledande befattningshavare och övriga anställda i Strax. Sammanlagt omfattar optionsprogrammet maximalt cirka 26 personer och högst kan 4 095 000 teckningsoptioner emitteras inom ramen för programmet. Varje teckningsoption berättigar under perioden 1 juli 2023 till och med 30 september 2023 till teckning av en aktie i bolaget till en kurs motsvarande 130 procent av Strax-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar räknat från och med dagen efter årsstämman 2020. Vid utnyttjande av samtliga 4 095 000 teckningsoptioner innebär optionsprogrammet en utspädning om cirka 3,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Strax.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 017 50.

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila tillbehör. STRAX utvecklar och driver varumärken genom en ”omni-channel strategi”. Strax har två kompletterande verksamheter – egna varumärken och distribution (retail och online marknadsplatser) – där livsstils audio varumärket Urbanista är flaggskeppet tillsammans med de licensierade varumärkena inom adidas. Genom plattformen för retaildistribution i europa representerar STRAX 40 ledande varumärken inom mobila tillbehör, medan Brandvault fokuserar på internetbaserade marknadsplatser globalt. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 12 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.