STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STRAX

Vid dagens extra bolagsstämma i Strax AB (publ) ("Strax") beslutades i enlighet med styrelsens förslag om att anta en ny bolagsordning innebärande ändring av bolagets redovisningsvaluta till euro. Efter att den antagna bolagsordningen registrerats hos Bolagsverket, kommer Bolagsverket räkna om Strax aktiekapital till euro, och därefter kommer Strax även fatta beslut om ändring av bolagsordningen avseende att aktiekapitalet ska anges i euro för att slutföra ändringen av redovisningsvaluta.

Vidare beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ett optionsprogram och emission av teckningsoptioner. Optionsprogrammet riktar sig till ledande befattningshavare och övriga anställda i Strax. Sammanlagt omfattar optionsprogrammet maximalt cirka 36 personer och högst kan 4 095 000 teckningsoptioner emitteras inom ramen för programmet.

Varje teckningsoption berättigar under perioden 1 april 2020 till och med 30 september 2020 till teckning av en aktie i bolaget till en kurs motsvarande 130 procent av Strax-aktiens volymviktade genomsnittspris på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar efter extra bolagsstämman. Vid utnyttjande av samtliga 4 095 000 teckningsoptioner innebär optionsprogrammet en utspädning om cirka 3,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Strax.

Mer information om stämmans beslut återfinns i de fullständiga förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

Frågor besvaras av Gudmundur Palmason, VD, Strax AB (publ), tel. 08 545 017 50.