STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

STRAX fortsätter att växa, trots den negativa marknadstrenden och efter kvartalets slut avyttrade STRAX sitt varumärke Gear4 till ZAGG – en transaktion värd upp till 44 MEUR.
  • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 september 2018 uppgick till 69,5 (67,3) MEUR, bruttomarginalen uppgick till 28,6 (29,2) procent.
  • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 september 2018 uppgick till -1,1 (3,5) MEUR motsvarande -0,01 (0,03) euro per aktie. Eget kapital per den 30 september 2018 uppgick till 19,8 (22,9) MEUR motsvarande 0,17 (0,19) euro per aktie.

  • EBITDA under perioden 1 januari – 30 september 2018 uppgick till 3,6 (6,1) MEUR.

  • STRAX har god förståelse för och är redo att hantera den omfattande transformation som de retail-kunder som STRAX har upplever, och har under halvåret 2018 minskat sin personalstyrka globalt med 20 procent. STRAX undersöker för närvarande ett antal olika strategiska alternativ för distributionsverksamheten. Målet är att vara en hybrid av investmentbolag och rörelsedrivande bolag.
  • 30 november, 2018, avyttrades varumärket för mobilskydd Gear4 till en marknadsledande aktör inom mobiltillbehör, ZAGG Inc, för 35 MEUR med potentiellt ytterligare betalningar på upp till 9 MEUR baserat på försäljningsutvecklingen under 2019.
  • Styrelsen i STRAX kommer att kalla till en Extra Bolagsstämma för att besluta om en utskiftning till aktieägarna om minst 1 krona per aktie, motsvarande totalt 120,5 MSEK i totalt värde.

STRAX har redan tagit flera steg framåt i förberedelsearbetet inför framtiden samtidigt som vi är medvetna om att det kan komma att krävas fler åtgärder för att säkerställa och leverera värden till alla intressenter. Hela vår organisation är starkt engagerad och motiverad med en positiv anda under den pågående omvandlingsfasen och jag är stolt över varenda medarbetare. Jag är övertygad om att branschen för smartphones och mobiltillbehör, för vår House of brands-strategi kommer att återhämta sig och att bättre tider stundar för våra aktieägare”.

                                                           Gudmundur Palmason, VD

 För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB, +46 8 545 01750.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018
kl. 15.05 CET.