STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017

Mobiltillbehörsspecialisten STRAX förbättrar bruttomarginal och fortsätter med stark tillväxt på utvalda internationella marknader, samtidigt som en anpassning sker till ändrade marknadsförutsättningar i västra Europa.

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 september 2017 uppgick till 67,3 MEUR (65,6), bruttomarginalen uppgick till 29,2 (27,4) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 september 2017 uppgick till 3,5 (1,9) MEUR motsvarande 0,03 (0,02) euro per aktie. Eget kapital per den 30 september 2017 uppgick till 22,9 (16,8) MEUR motsvarande 0,19 (0,15) euro per aktie.
 
Nettoomsättning på rullande 12 månaders basis per Q3 2017 uppgick till 93,6 (89,0) MEUR. Den skalbara tillväxt-modellen visar starkare ökning i lönsamhet jämfört med tillväxt i nettoomsättning, EBITDA, rullande 12 månader uppgick till MEUR 9,9 (5,9).

STRAX förvärvade alla utestående andelar av Telecom Lifestyle Fashion (TLF), deras anknutna företag för licensiering av varumärken. TLF är den globala exklusiva licensinnehavaren för adidas och bugatti när det gäller tillbehör för smarta telefoner.

STRAX varumärke Gear4 fortsätter att spridas i USA och säljs nu i över 6 000 butiker, distribuerat via Tessco Technologies och Superior Communications.

I augusti gjorde STRAX en nylansering av Thor, det egna skärmskyddsmärket, med förnyade förpackningar, utbildningspaket för återförsäljare och en ny webbplats.

”Försäljningen under det tredje kvartalet påverkades av en senarelagd lansering av iPhone X och initial svag efterfrågan för iPhone 8.
Vi upprätthåller fortfarande tillväxten under 2017 jämfört med föregående år och vi märker stor efterfrågan från de flesta säljkanaler och marknader i det fjärde kvartalet, vilket borgar för en ökad tillväxt för hela året 2017.
I överensstämmelse med vår strategi och våra förväntningar fortsätter den starka tillväxten i Nordamerika och Mellanöstern med 84 % respektive 42 %.
En ständigt expanderande närvaro av Urbanista och Gear4 på alla våra marknader och säljkanaler är lovande. Vår skalbara affärsmodell fortsätter att visa en större tillväxt i EBITDA än i försäljning.”
 

Gudmundur Palmason, VD

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 08:55 CET.