STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

POSITIV MOMENTUM UNDER 2016 OCH POSITIVA UTSIKTER

Koncernens1 försäljning för perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick till 614,2 (528,8) MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,2 (21,5) procent. Bruttomarginalen uppgick till 27,4 (24,5) procent.

Koncernens1 resultat för perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick till 17,7 (10,7) MSEK motsvarande 0,15 (0,10) kronor per aktie. Eget kapital per den 30 september 2016 uppgick till 161,9 (99,6) MSEK motsvarande 1,37 (0,85) kronor per aktie.

Koncernens1 försäljning för perioden 1 juli – 30 september 2016 uppgick till 237,3 (208,7) MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,0 (22,8) procent. Bruttomarginalen uppgick till 29,8 (25,2) procent.

Moderföretagets resultat för perioden 1 januari – 30 september 2016 uppgick till 48,7 (12,7) MSEK. Eget kapital den 30 september 2016 uppgick till 708,2 (217,1) MSEK motsvarande 6,0 (5,8) kronor per aktie.

Utvecklingen i Strax under de första nio månaderna 2016 har varit positiv med en försäljningstillväxt om cirka 16 procent och en ökning av bruttovinsten med cirka 30 procent. Förutsättningarna för fortsatta förbättringar av såväl bruttomarginal som resultat bedöms som goda.

Efter periodens utgång har Strax ingått ett partnerskap med Vodafone genom förvärv samt genom ett direkt avtal för Strax egna varumärken. Andra betydande händelser inkluderar ett förlängt och utökat avtal med D3O®.

1 Förvärvet av Strax innebär redovisningsmässigt att reglerna om omvänt förvärv skall tillämpas, vilket medför att det är resultatet i den legala enheten, tidigare AB Novestra (moderföretaget) som elimineras innan förvärvstidpunkten samt att värdet av den apportemission genom vilken de utestående aktierna i Strax förvärvades elimineras och att förvärvsanalys sker baserat på överförda värden. Jämförelsesiffror för koncernen avser Straxkoncernen föregående år.

KOMMENTAR FRÅN VD

”Vi har haft ett positivt momentum i Q3. Den strategiska ompositioneringen av Strax har börjat betala sig och vi har levererat de flesta av de huvudsakliga målsättningarna som vi har satt för 2016. Min bedömning är att vi stärker positionen som specialisten inom mobila tillbehör, där vi levererar produkter och unika tjänster till stora ledande kunder globalt.

Intäkter och stärkta marginaler
Vi har upplevt stark tillväxt i försäljning från nyckelmarknader för expansion, Nordamerika och MEA. Samtidigt som vi har varit negativt påverkade i Storbritannien med anledning av det försvagade pundet. Marginalerna har stärkts generellt, framför allt på grund av produkt- och varumärkesmix, där Strax egna varumärken fortsätter att spela en central roll i produktportföljen samtidigt som vi behåller vårt fokus på partnervarumärken som en viktig del i det totala produkterbjudandet. Under 2016 har framförallt rörelsesegmentet protection utvecklats väl.

Smarta tillbehör
Vår breda kundbas inom telekom ger oss en stark utgångspunkt för att dra nytta av den förväntade tillväxten inom smarta tillbehör, där vi redan har levererat ”VR headsets” och ”Fitness trackers” till ledande europeiska telekombolag. Vår målsättning är att bli en drivande part i denna kategori för hela vår kundbas, både genom ”private label” och partnervarumärken.

Investeringar i organisationen
Vi fortsätter att stärka vårt team och investerar i organisationen för att förbereda oss för de framtida förändringarna i industrin och för att stärka vår konkurrenskraft. Strax har behövt skaffa ytterligare resurser i takt med att vi har skriftat från att vara en distributör till att varumärkesbolag som erbjuder flera egna varumärken och ”private label lösningar” tillsammans med traditionell distribution och logistiklösningar. Denna strategiska förflyttning har en inverkan på resultatet men kommer med största sannolikhet att ge en positiv resultateffekt och driva aktieägarvärde de kommande åren.

Jag är övergripande nöjd med vår utveckling, möjligheten att ta Strax till nästa nivå och skapa värde för våra aktieägare” säger Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB, +46 8 545 01750.

Om Strax
STRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR och FLAVR. Bolaget representerar över 30 större telefon- och tillbehörstillverkare och säljs på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 175 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2016 kl 08:55 CET.