STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

STRAX genomför omedelbara åtgärder för att anpassa verksamheten till ett affärsklimat under snabb förändring, genom betydande kostnadsbesparingar och investeringar inom e-handel och digitalisering för att framtidssäkra verksamheten, samtidigt som strategin som ”house of brands” fortsätter att drivas.
  • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2018 uppgick till 45,8 (43,5) MEUR, bruttomarginalen uppgick till 32,5 (27,9) procent.
  • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 juni 2018 uppgick till 0,2 (2,2) MEUR motsvarande 0,02 (0,02) euro per aktie. Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 20,9 (20,0) MEUR motsvarande 0,18 (0,17) euro per aktie.

  • EBITDA under 2018 uppgick till 2,6 (3,3) MEUR.

”STRAX har en stabil bas att stå på för att bli en distributör av framtiden: vi har en solid infrastruktur, stark kundbas, kompetent och motiverat team och en bevisad förmåga att förändra och anpassa verksamheten när det behövs. Jag är fortsatt trygg med vår ”house of brands” strategi och förblir optimistisk att vi går en mer lönsam framtid till mötes”.

Gudmundur Palmason, VD

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB, +46 8 545 01750.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.55 CET.