STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

Övergången till Strax genomförd, god tillväxt under 2016 och positiva utsikter för helåret

Koncernens1 försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2016 uppgick till 377,0 (320,4) MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,7 (20,8) procent. Bruttomarginalen uppgick till 26 (24) procent.

Koncernens1 resultat för perioden 1 januari – 30 juni 2016 uppgick till 4,6 (2,7) MSEK motsvarande 0,04 (0,02) kronor per aktie. Eget kapital per den 30 juni 2016 uppgick till 144,7 (98,4) MSEK motsvarande 1,23 (0,76) kronor per aktie.

Moderföretagets resultat för perioden 1 januari – 30 juni 2016 uppgick till 50,0 (9,4) MSEK. Eget kapital den 30 juni 2016 uppgick till 709,6 (213,8) MSEK motsvarande 6,03 (5,75) kronor per aktie.

Under perioden genomfördes ett förvärv1 av samtliga utestående aktier i Strax genom betalning i egna aktier. Innan förvärvet innehades aktier motsvarande 27 procent av de utestående aktierna i Strax. I samband med att förvärvet slutförts anpassades Novestras verksamhetsföremål samt namnändrades AB Novestra till Strax AB.

I samband med slutförandet av förvärvet tillträdde Gudmundur Palmason som ny VD för Strax och Johan Heijbel (AB Novestras före detta VD) tillträder som ny CFO för bolaget.

Utvecklingen i Strax under det första halvåret 2016 har varit positiv med en försäljningstillväxt om cirka 17 procent och en ökning av bruttovinsten med cirka 27 procent. Förutsättningarna för fortsatta förbättringar av såväl bruttomarginal som resultat bedöms som goda.

1 Förvärvet av Strax innebär redovisningsmässigt att reglerna om omvänt förvärv skall tillämpas, vilket medför att det är resultatet i den legala enheten, tidigare AB Novestra (moderföretaget) som elimineras innan förvärvstidpunkten samt att värdet av den apportemission genom vilken de utestående aktierna i Strax förvärvades elimineras och att förvärvsanalys sker baserat på överförda värden. Jämförelsesiffror för koncernen avser Straxkoncernen föregående år.  

”Noteringen av Strax på Nasdaq Stockholm är början på en ny fas för Strax som bolag och medför många fördelar bland annat nya finansieringsvägar för att stödja framtida tillväxt men även ökad kredibilitet och synlighet. Vi har sett både ökad tillväxt och ökade bruttomarginaler under perioden. Den förbättrade marginalen är hänförlig till produktmix och operationella effektiviseringar. För närvarande fokuserar vi på att utöver arbetet på den europeiska marknaden, som är vår hemmamarknad, även stärka verksamheten utanför Europa. Jag ser med tillförsikt fram emot hösten, som försäljnings- och resultatmässigt är Strax starkaste period. Vårt mål för helåret 2016 är att uppnå ett EBITDA-resultat om 8 MEUR, vilket innebär en väsentlig ökning jämfört med föregående år” säger Gudmundur Palmason, Strax VD.

För ytterligare information kontakta Gudmundur Palmason, verkställande direktör, Strax AB, på telefon +46 8 545 01750

Om Strax AB

Strax är en global specialist inom mobilaccessoarer med ett antal egna varumärken, exempelvis Xqisit, Gear4, Urbanista, Agna och Avo, därtill tredjepartsvarumärken samt licensierade varumärken och har dessutom ett heltäckande tjänsteerbjudande. Strax fortsätter även successivt att stärka sin närvaro inom connected devices, med produkter såsom aktivitetsarmband och smarta produkter för hemmet. Strax erbjudande riktas främst till butiksåterförsäljare, mobiloperatörer och e-handelsbutiker. Totalt har Strax mer än 600 B2B kunder globalt och innefattar bolag såsom Dixons Carphone, Staples, Swisscom, Telenor, T-Mobile samt Amazon. Strax har verksamhet via dotterbolag i Tyskland, Frankrike, England, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Schweiz, Polen, USA, Hong Kong och Kina.

Under 2015 uppgick försäljningen till cirka 748 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om cirka 18 procent. För samma period hade bolaget ett rörelseresultat om cirka 33 MSEK. Per den 31 december 2015 hade Strax 165 heltidsanställda.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl. 08:55 CET.