STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

STRAX levererar tillväxt i försäljning och lönsamhet under det första kvartalet som rapporteras sedan avyttringen av Gear4

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2019 uppgick till 22,6 (22,1) MEUR, motsvarande 2,2 procent i tillväxt, bruttomarginalen uppgick till 26,3 (30,4) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2019 uppgick till 0,2 (-0,7) MEUR motsvarande 0,00 (0,00) euro per aktie. Eget kapital per den 31 mars 2019 uppgick till 21,7 (21,0) MEUR motsvarande 0,18 (0,17) euro per aktie.

EBITDA under perioden 1 januari – 31 mars 2019 uppgick till 1,4 (1,0) MEUR.

Rörelsekostnaderna minskade med 1,5 MEUR under det första kvartalet 2019 jämfört med föregående år som ett resultat av de kostnadsbesparingar som initierade under 2018.

STRAX förväntar inte att försäljningen under 2019 kommer att minska materiellt trots försäljningen av Gear4 och bruttomarginalerna förväntas vara stabila.

Egna varumärken och licensierade varumärken fortsatte att utvecklas positivt under Q1 2019 och skapar därigenom värdefulla tillgångar för STRAX.

Styrelsen i STRAX kallade till en extra bolagsstämma den 28 december 2018, där stämman beslutade om en utskiftning till aktieägarna om 1,10 krona per aktie, motsvarande totalt 12,8 MEUR. Utskiftningen skedde den 30 januari 2019.

Under första kvartalet minskade de räntebärande skulder med 12,9 MEUR genom återbetalning av lån samt lägre utnyttjande av rörelsekrediter.

STRAX förvärvade, med tillträdesdatum 1 april 2019, samtliga utestående aktier i BrandVault, en verksamhet fokuserad på försäljning genom marknadsplatser för e-handel globalt.


”När vi nu rapporterar vårt första kvartal sedan avyttringen av Gear4 är jag nöjd med att försäljningen har mer än hållits uppe och att vår lönsamhet samtidigt har ökat, tack vare de kostnadsbesparingar inklusive personalneddragningar som genomfördes under det andra halvåret 2018. Under kvartalet genomförde vi även förvärvet av BrandVault och därigenom fortsätter vår satsning inom e-handel för att uppnå breddning av försäljningskanaler och tillväxt”.

Gudmundur Palmason, VD

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB,
tel. +46 8 545 01750

Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s arknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08:55 CEST.

 

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobilatillbehör. STRAX har byggt ett “House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX House of Brands innehåller egna märken: XQISIT, Urbanista, THOR och CLCKR, samt licensierade märken: adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.