STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

STRAX redovisar rekordförsäljning – en ökning av jämförbar försäljning med 25 procent

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2019 uppgick till 114 (107) MEUR, motsvarande en ökning med 6,2 procent, bruttomarginalen uppgick till 24,5 (24,2) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 december 2019 uppgick till
-1,7 (16,7) MEUR, motsvarande -0,01 (0,14) euro per aktie. Resultatet för perioden påverkades negativt med 2,4 MEUR relaterat till nedgång av värdet på aktierna i Zagg.

EBITDA under perioden 1 januari – 31 december 2019 uppgick till 8,3 (1,5) MEUR.

Eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 20,1 (34,3) MEUR motsvarande 0,17 (0,28) euro per aktie.

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar uppgick till 8 MEUR under 2019 som ett resultat av de kostnadsbesparingar som initierade under 2018, motsvarande 24 procent.

Urbanista uppvisade en accelererad tillväxttakt under 2019 och uppnådde 22,8 MEUR i försäljning, motsvarande en tillväxt av 65 procent.

STRAX förvärvade samtliga utestående aktier i Racing Shield AB, per den 1 december 2019, där den största tillgången är fashiontech-varumärket inom tillbehör Richmond & Finch.

Styrelsen beslutade att dela upp verksamheten i två delar – egna varumärken och distribution. Båda delarna kommer att fortsätta vara helt ägda av STRAX. Förändringen ger en förtydligad bild av värdet av respektive del av den verksamheten som bedrivs och förväntas även ge en mer effektiv kostnadsstruktur när den är fullt genomförd. Ändringen genomförs per den 1 januari 2020.

”2019 var i alla avseenden ett händelserikt och framgångsrikt år för STRAX, som rivstartade med en utdelning till aktieägarna på 13 MEUR och avslutade året med att förvärva Richmond & Finch, ett fashiontech varumärke inom tillbehör. Siffermässigt uppnådde vi en försäljning om 114 MEUR, motsvarande en tillväxt om 25% på jämförbar basis. Som en följd av de kostnadsbesparingar vi initierade under 2018 ökade EBITDA till 8,3 MEUR jämfört med 1,5 MEUR föregående år”.

Gudmundur Palmason, VD
 

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, tel. +46 8 545 01750

Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 08:55 CET.

 

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila tillbehör. STRAX utvecklar och driver varumärken genom en ”omni-channel strategi”. Strax har två kompletterande verksamheter – egna varumärken och distribution (retail och online marknadsplatser) – där livsstils audio varumärket Urbanista är flaggskeppet tillsammans med de licensierade varumärkena inom adidas. Genom plattformen för retaildistribution i Europa representerar STRAX 40 ledande varumärken inom mobila tillbehör, medan Brandvault fokuserar på internetbaserade marknadsplatser globalt. Försäljningen sker i alla nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer, konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 12 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.