STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

STRAX levererar rekordår med 107 MEUR i försäljning och 17 MEUR i nettoresultat

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2018 uppgick till 107,0 (100,1) MEUR, motsvarande 6,9 procent i tillväxt, bruttomarginalen uppgick till 24 (28) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 december 2018 uppgick till 16,7 (1,8) MEUR motsvarande 0,14 (0,02) euro per aktie. Eget kapital per den 31 december 2018 uppgick till 34,3 (21,0) MEUR motsvarande 0,28 (0,18) euro per aktie.

EBITDA under perioden 1 januari – 31 december 2018 uppgick till 6,7 (9,3) MEUR.

Den 30 november 2018 avyttrades Gear4, varumärket för syddande mobilskal till ZAGG Inc, en marknadsledande aktör inom mobiltillbehör, för 33,5 MEUR motsvarande en värdering på 1 gånger försäljningen, resulterande i en kapitalvinst uppgående till 26,3 MEUR, med potentiellt tillkommande köpeskilling om 9 MEUR baserat på försäljningsutvecklingen under 2019.

STRAX förväntar inte att försäljningen under 2019 kommer att minska materiellt trots försäljningen av Gear4 och bruttomarginalerna förväntas vara stabila jämfört med 2018.

STRAX återstående egna varumärken och licensierade varumärken fortsatte att utvecklas starkt under 2018 och skapar därigenom värdefulla tillgångar för koncernen.

Varumärket Urbanista växte med 18,8 procent (försäljning uppgick till 14,6 MEUR under 2018) med förbättrade marginaler och EBITDA och de licensierade varumärkena adidas och bugatti, under TLF, nådde en tillväxt om 25,9 procent (försäljning uppgick till 12,8 MEUR under 2018) med betydande förbättring av EBITDA.

Styrelsen i STRAX kallade till en extra bolagsstämma den 28 december 2018, där stämman beslutade om en utskiftning till aktieägarna om 1,10 krona per aktie, motsvarande totalt 12,8 MEUR. Utskiftningen skedde den 30 januari 2019.

 ”STRAX levererade ett rekordår räknat till både försäljning och nettoresultat 2018. Försäljningsutvecklingen kommer från en stark utveckling av våra egna varumärken i Nordamerika, medan nettoresultatet är drivet av den framgångsrika avyttringen av Gear4 till ZAGG. Ännu viktigare för det långsiktiga perspektivet så reducerades antalet anställda globalt och nivån för rörelsekostnader med 25 procent baserat på antalet anställda vid årets utgång. Detta uppnåddes genom flera olika åtgärder, från avslutande av anställningar till nedläggning av dels egna varumärken med marginell försäljning samt av segmentet för uppkopplade enheter, men också med anledning av avyttringen av Gear4. Sammantaget innebär detta kostnadsbesparingar på årsbasis uppgående till 7 MEUR, med en direkt påverkan på och förbättring av lönsamheten, utan beroende av fortsatt försäljningstillväxt”. 

Gudmundur Palmason, VD

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, tel. +46 8 545 01750

Denna information är sådan som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:55 CET.