STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

Strax, varumärkesexperten för mobila tillbehör, levererar stark tillväxt och ökad lönsamhet

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2016 uppgick till 868,2 (747,6) MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,1 (18,3) procent. Bruttomarginalen uppgick till 28,0 (24,5) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 december 2016 uppgick till 30,3 (11,5) MSEK motsvarande 0,26 (0,10) kronor per aktie. Eget kapital per den 31 december 2016 uppgick till 173,5 (98,4) MSEK motsvarande 1,47 (0,84) kronor per aktie.

Koncernens försäljning för perioden 1 oktober – 31 december 2016 uppgick till 253,9 (218,8) MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16,0 (2,0) procent. Bruttomarginalen uppgick till 29,5 (24,6) procent.

Moderföretagets resultat för perioden 1 januari – 31 december 2016 uppgick till 50,3 (34,3) MSEK. Eget kapital den 31 december 2016 uppgick till 709,9 (238,6) MSEK motsvarande 6,0 (6,4) kronor per aktie.

Utvecklingen i Strax under 2016 har varit positiv med en försäljningstillväxt om cirka 16 procent och en ökning av bruttovinsten med cirka 43 procent. Den positiva trenden, driven av försäljning från Strax egna varumärken, förväntas fortsätta under kommande år med Gear4 i spetsen.

Under det fjärde kvartalet ingick Strax ett partnerskap med Vodafone, genom förvärv samt genom ett direkt avtal för Strax egna varumärken. Andra betydande händelser inkluderar lanseringen av varumärkena FLAVR och Thor samt förnyelse av avtalet med D3O®.

”2016 har varit ett år av förändring för Strax. Vi har skapat en plattform för fortsatt lönsam tillväxt och har satt ambitiösa mål för 2020, med ett tydligt strategiskt ramverk och engagerade anställda. Vi levererar!”

Gudmundur Palmason, CEO 

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08.55 CET.