STRAX: Ändrade siffror för 2023 och initierar process med kontrollbalansräkning.

Som en följd av händelser denna vecka, bland annat konkursansökan i Tyskland för intresseföretaget Strax GmbH den 28 maj 2024 har styrelsen beslutat att skriva ner värdet på aktier i dotterföretag helt med effekt den 31 december 2023 i STRAX AB samt skriva ner värdet för goodwill i koncernen. Denna ändring återspeglas i Q1 rapporten för 2024 genom att de presenterade siffrorna för helåret 2023 har ändrats i jämförelse med de som tidigare har offentliggjorts i bokslutskommunikén för 2023. Ytterligare en konsekvens av detta är att styrelsen har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning per den 31 maj 2024 samt inleda den process som följer av det beslutet innefattande att kontrollbalansräkningen skall granskas av bolagets revisor som framläggas vid bolagsstämma.

Specifikation över ändrade siffror:      
  2023   2023
  Tidigare   Uppdaterade
Koncernen rapporterat Ändring siffror
       
Periodens resultat från      
kvarvarande verksamhet efter skatt -48 187 -4 001 -52 188
Goodwill 4 001 -4 001
Eget kapital -49 796 -4 001 -53 797
       
  2023   2023
  Tidigare   Uppdaterade
Moderbolaget rapporterat Ändring siffror
       
Periodens resultat -53 863 -23 928 -77 791
Aktier i dotterföretag 23 928 -23 928
Eget kapital 9 213 -23 928 -14 715
       
Ingen av förändringarna påverkar kassaflödet.