Strax AB (publ) Kallelse till extrabolagsstämma

Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 december 2022.

Extra bolagsstämman kommer att genomföras genom förhandsröstning enbart, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller tredje parter. Bolaget välkomnar alla aktieägare att utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning på grundval av tillfälliga lagregler, enligt förfarandet nedan. Information om extra bolagsstämmans beslut kommer att publiceras fredagen den 16 december 2022 så snart resultatet av poströstningen är slutgiltigt sammanställd.

Förutsättningar för att delta vid bolagsstämman
För att äga rätt att, genom förhandsröstning, delta vid stämman ska aktieägare

dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 8 december 2022,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 december 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 8 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter torsdagen den 8 december 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.strax.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 december 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas med e-post till ir@strax.com. Formuläret kan även skickas med post till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. Förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag, enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas med post till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm eller med e-post till ir@strax.com, senast tisdagen den 6 december 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Strax huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm och på www.strax.com senast söndagen den 11 december 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller två justeringsmän.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av antalet revisorer,
  2. fastställande av arvode till revisorerna, och
  3. val av revisorer.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att styrelseordförande Bertil Villard, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Per Åhlgren, representerande GoMobile Nu AB, eller, vid hans förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsen föreslår att § 9 i bolagsordningen ändras så att antalet revisorer i bolaget ändras från att kunna vara en (1) revisor med högst en (1) revisorssuppleant till att kunna vara minst en (1) revisor och högst två (2) revisorer med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska fortsatt utses auktoriserad revisor och/eller registrerat revisionsbolag, innebärande att § 9 i bolagsordningen enligt förslaget ska ha följande lydelse:

§ 9 Revisorer
Bolaget skall ha minst en (1) revisor och högst två (2) revisorer med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor och/eller registrerat revisionsbolag.

Beslut om fastställande av antalet revisorer, arvode till revisorerna och val av revisorer (punkterna 7.a-c)
Bolaget och PwC har mot bakgrund av bolagets storlek och som en anpassning till detta enats om att PwC:s uppdrag som revisor ska upphöra i förtid. Styrelsen, som i sin helhet fullgör de uppgifter som åligger ett revisionsutskott, har genomfört en upphandlingsprocess för att identifiera en ny revisor och funnit att Mazars AB, med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, samt Andreas Brodström, även han verksam vid Mazars AB, är väl lämpade för uppdraget. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen, vilken även tillstyrkts av valberedningen, att:

 • antalet revisorer ska vara två (2) utan revisorssuppleanter (punkt 7.a);
 • arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 7.b); och att
 • att utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB, varvid bolaget informerats om att auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo ska vara huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Mazars AB, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att med anledning av detta entlediga PwC, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, som bolagets revisor (punkt 7.c).

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 120 592 332 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar
Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga Strax huvudkontor på adressen Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.strax.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls bolagsstämmoaktieboken tillgänglig hos bolaget på ovan nämnda adress och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets ovan nämnda hemsida.

____________________

Stockholm i november 2022
Strax AB (publ)
Styrelsen