Kvartalsrapport Q2 2023

STRAX – Utmanade kvartal trots en stark utveckling för bruttomarginalen, medan fokus fortsatt ligger på omstruktureringsplanen

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2023 uppgick till 35,2 (61,0) MEUR och bruttomarginalen
uppgick till 32,1 (17,7) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 juni 2023 uppgick till -6,5 (-2,0) MEUR, motsvarande -0,05 (-0,02)
euro per aktie.

EBITDA från kvarvarande verksamhet under perioden 1 januari – 30 juni 2023 uppgick till 0,2 (2,4) MEUR.
 
Eget kapital per den 30 juni 2023 uppgick till -12,2 (10,5) MEUR motsvarande -0,10 (0,09) euro per aktie.
 
STRAX har utarbetat en taktisk plan innefattande plan innefattande avyttring av vissa tillgångar för att stärka balansräkningen och likviditeten. I samband med detta har nu även en överenskommelse träffats med PCP avseende reviderade särskilda villkor för Q1, Q2 och Q3 för att anpassa dessa till STRAXs nuvarande förutsättningar och genom detta uppnår STRAX villkoren i låneavtalet även om vissa av åtgärderna som har vidtagits har blivit något försenade på grund av marknadsvillkor och säsongsbundna förseningar. STRAX arbetar nu med att genomföra planen och förväntas uppnå markant lägre skuldsättningsnivå under 2023 och 2024.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

STRAX tecknade ett avtal om en investering om 10 MEUR från ZEBRA Invest GmbH, ett investmentbolag baserat i Tyskland, för en ägarandel om 50,1 procent av dess europabaserade distributionsverksamhet. Företagsvärdet (enterprise value) på STRAX europeiska distributionsverksamhet i transaktionen uppgår till 32 MEUR och transaktionen kommer vidare att sänka skulderna inom den återstående delen av STRAX med 12 MEUR. Samtliga villkor för slutförandet har uppfyllts och transaktionen kommer att bli klar senast den 31 augusti 2023.
 
STRAX dotterföretag Urbanista lanserade Malibu, världens första solcellsladdade högtalare som bygger på solcellstekniken Powerfoyle från Exeger. Efter de tidigare mycket framgångsrika lanseringarna av de solcellsladdade over-ear-hörlurarna Los Angeles 2021 och in-ear-hörlurarna Phoenix 2022 utökas nu familjen av solcellsladdade produkter med högtalaren Malibu, som kompletterar varumärkets sortiment i segmentet. Lanseringen av högtalaren Malibu befäster ytterligare Urbanistas position som marknadsledare i denna kategori av audio produkter.

 

– Vi behåller fokus på vår omstruktureringsplan för att stärka balansräkningen och förbättra likviditeten, och vi tecknade nyligen ett investeringsavtal om 50,1 procent av vår europeiska distributionsverksamhet, som vi värderar till 32 MEUR. Våra egna viktigaste varumärken, Urbanista, Clckr och Planet Buddies, har fortsatt att vinna nya detaljhandelskunder i Nordamerika, vilket banar väg för ett starkt andra halvår.

Gudmundur Palmason, VD