Kvartalsrapport Q1 2024

Utmaningar kvarstår samtidigt som alla ansträngningar fokuserar på att minska skuldsättningen och förbättra likviditeten i den återstående koncernen.

 • Koncernens nettoomsättning för perioden 1 januari – 31 mars 2024 uppgick till 4,5 (9,1)
  MEUR och bruttomarginalen uppgick till -14,3 (36,8) procent.
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2024 uppgick till -7,3 (-3,1) MEUR, motsvarande -0,06 (-0,03) euro per aktie.
 • EBITDA från kvarvarande verksamhet under perioden 1 januari – 31 mars 2024 uppgick till
  -7,1 (-2,2) MEUR.
 • Eget kapital per den 31 mars 2024 uppgick till -62,1 (-9,5) MEUR motsvarande -0,52 (0,08)
  euro per aktie.
 • Per den 31 mars 2024 uppfyller STRAX inte de särskilda villkoren enlig låneavtalet med PCP på grund av resultatutvecklingen och den finansiella ställningen för gruppen. STRAX styrelse och ledning jobbar i nära samarbete med PCP med en plan för att återgå att uppnå villkoren i avtalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • STRAX AB har ingått ett avtal om köp av tillgångar med Matter Brands, LLC, tidigare Alara Inc, för att avyttra varumärkena Clckr, Jewel och Fundamental samt flera stora kundkontrakt och merparten av organisationen i USA. Matter Brands, LLC, har en stark portfölj av varumärken, däribland Gadget Guard som är kategoriledare inom skärmskydd, Atom Studios som är kategoriledare inom design och hållbarhet samt Alara Technologies, en branschledare med flera globala patent på området skydd mot elektromagnetisk strålning (EMF). Matter Brands, LLC, betalar för tillgångarna genom att emittera nya aktier motsvarande 40 procent av de utestående aktierna i Matter Brands, LLC.
 • STRAX AB har genom dotterföretaget Strax Holding GmbH avyttrat det 40 procentiga innehavet i Matter Brands, LLC, för en total köpeskillingen motsvarande 11 MEUR till P Capital Partners (”PCP”), med en möjlig ytterligare framtida uppsida. Köpeskillingen om 11 MEUR kommer i sin helhet gå mot utestående lån under låneavtalet med PCP. Avyttringen innebär även en kapitalvinst om cirka 5 MEUR.
 • STRAX intressebolag STRAX GmbH ansöker om konkurs i Tyskland.
 • Som en följd av händelser denna vecka, bland annat konkursansökan i Tyskland för intresseföretaget Strax GmbH den 28 maj 2024 har styrelsen beslutat att skriva ner värdet på aktier i dotterföretag helt med effekt den 31 december 2023 i moderföretaget samt skriva ner värdet för goodwill i koncernen. Denna ändring återspeglas i Q1 rapporten för 2024 genom att de presenterade siffrorna för helåret 2023 har ändrats i jämförelse med de som tidigare har offentliggjorts i bokslutskommunikén för 2023. Ytterligare en konsekvens av detta är att styrelsen har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning per den 31 maj 2024 samt inleda den process som följer av det beslutet innefattande att kontrollbalansräkningen skall granskas av bolagets revisor som framläggas vid bolagsstämma.
 • I samband med konkursansökan för intresseföretaget Strax GmbH har det bolaget också rest anspråk på betalning av utestående fordringar på Strax Holding GmbH. Sedan tidigare existerar överenskommelser hur dessa mellanhavanden skulle hanteras på kort och lång sikt, men under rådande omständigheter är det oklart hur detta kommer att påverka Strax Holding GmbH och därigenom Strax AB Koncernen.

– I år har vi fortsatt på den inslagna vägen att minska vår räntebärande skuld genom tillgångsförsäljningar. Det har sannerligen varit ett par tuffa år för oss och vårt kortsiktiga mål är fortfarande att rädda bolaget genom att avyttra ytterligare tillgångar och stänga verksamheter via insolvensförfaranden. Vi är ännu i hamn, men vi har en omstruktureringsplan på plats som möjliggör en framtid för företaget.

Gudmundur Palmason, VD