Kvartalsrapport 3 2023

Koncernens nettoomsättning för perioden 1 januari – 30 september 2023 uppgick till 20,4 (25,9)
MEUR och bruttomarginalen uppgick till 14,2 (17,9) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 september 2023 uppgick till -26,6 (-6,4) MEUR, motsvarande -0,22 (-0,05) euro per aktie.
EBITDA från kvarvarande verksamhet under perioden 1 januari – 30 september 2023 uppgick till
-14,6 (-2,1) MEUR.
 
Eget kapital per den 30 september 2023 uppgick till -33,6 (4,7) MEUR motsvarande -0,28 (0,04)
euro per aktie.

Revisorns rapport över översiktlig granskning av delårsrapport innehåller en reservation avseende Segmentet distribution och investeringar i intresseföretag samt upplysningar av särskild betydelse
 
Per den 30 september 2023 uppfyller STRAX inte de särskilda villkoren enlig låneavtalet med PCP på grund av resultatutvecklingen och den finansiella ställningen för gruppen. STRAX styrelse och ledning jobbar i nära samarbete med PCP med en strategisk och taktisk plan för att återgå att uppnå villkoren i avtalet. Planen inkluderar avyttring av tillgångar som inte anses utgöra kärnverksamhet för att öka fokus samt att reducera kostnader och minska balansräkningen för att i det längre perspektivet förbättra den finansiella ställningen för koncernen. Därutöver har flera initiativ för att delvis avyttra och hitta finansiellt starka partners för tillgångar som utgör kärnverksamhet för att säkerställa att dessa kan fortsätta att växa och utvecklas utan begränsning för att koncernen har en ansträngd likviditetssituation. Med dessa initiativ är vi övertygade om att STRAX innehar betydande tillgångar som fortsätter att utvecklas i rätt riktning och kommer att generera värde för STRAX och dess intressenter. STRAX arbetar nu med att genomföra planen och förväntas uppnå markant lägre skuldsättningsnivå under 2023 och 2024 genom återbetalning av en betydande del av sina räntebärande skulder. Styrelsen och ledningen har vidtagit betydande åtgärder för att säkerställa att koncernens återstående verksamhet återgår till lönsamhet samt vidtagit åtgärder för att avveckla ej lönsamma verksamheter. Efter periodens utgång har en acceptans, s.k. ”waiver” erhållits.

STRAX tecknade ett avtal om en investering om 10 MEUR från Zebra Invest GmbH, ett investmentbolag baserat i Tyskland, för en ägarandel om 50,1 procent av dess europabaserade distributionsverksamhet. Samtliga villkor för slutförandet har uppfyllts och transaktionen blev klar under perioden. Avyttringen av majoriteten av den europeiska distributionsverksamheten utgjorde ett helt segment (”Distribution”) och som en effekt därav har avyttringen redovisats i enlighet med IFRS 5 – Avvecklad verksamhet. Effekten är ett resultat för perioden 1 januari – 30 september 2023 samt perioden 1 juli – 30 september 2023 och jämförelseperioder föregående år har rapporterats på en rad i resultaträkningen under ”Avvecklad verksamhet”. Resultatet hänförligt till avyttringen av distribution, inklusive goodwill uppgick till 0,5 MEUR.
 
STRAX dotterföretag Urbanista lanserade Malibu, världens första solcellsladdade högtalare som bygger på solcellstekniken Powerfoyle från Exeger. Efter de tidigare mycket framgångsrika lanseringarna av de solcellsladdade over-ear-hörlurarna Los Angeles 2021 och in-ear-hörlurarna Phoenix 2022 utökas nu familjen av solcellsladdade produkter med högtalaren Malibu, som kompletterar varumärkets sortiment i segmentet. Lanseringen av högtalaren Malibu befäster ytterligare Urbanistas position som marknadsledare i denna kategori av audio produkter.
 
Pia Anderberg beslutade sig att avgå som styrelseledamot i STRAX. Pia valdes till styrelseledamot i STRAX 2018 och har sedan dess bidragit stort till bolaget. Pia Anderberg har ett flertal styrelseuppdrag och har nyligen accepterat ett nytt styrelseuppdrag i ett större bolag vilket medför att hon ej har utrymme för att fortsätta som styrelseledamot i STRAX.
 
– Vi förblir helt inställda på att slutföra vår omstruktureringsplan med målet att presentera ett bättre finansierat, enklare och mer renodlat bolag som har en stark tillväxtpotential med sunda underliggande marginaler. Hela vårt team engagerar sig för att nå det önskade resultatet och jag är tacksam för deras fortsatta övertygelse om att vi kommer att nå vår vision. Jag vill återigen tacka alla våra intressenter för deras tålamod och stöd medan vi framtidssäkrar STRAX.
 
Gudmundur Palmason, VD