Kommuniké från extra bolagsstämma i STRAX AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Strax AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen innebärande att antalet revisorer i bolaget justerades till att vara minst en (1) revisor och högst två (2) revisorer med högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska fortsatt utses auktoriserad revisor och/eller registrerat revisionsbolag.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB, med auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor, och den auktoriserade revisorn Andreas Brodström, också verksam vid Mazars AB, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att med anledning av detta entlediga PwC, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, som bolagets revisor.

Mer information om extra bolagsstämmans beslut återfinns på bolagets webbplats.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022 kl. 17:30 CET.