Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Strax AB (publ), org.nr 556539-7709, med säte i Stockholm, Sverige, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 klockan 13.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12:45.

Förutsättningar för att delta vid stämman
För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare

dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18 juni 2024,

dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 20 juni 2024.

Anmälan att delta i stämman
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm eller via e-post till ir@strax.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 18 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig
(s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas per brev till Strax AB, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.strax.com).

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet
  1. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
  2. revisorer
 11. Fastställande av arvoden åt
  1. styrelsen, och
  2. revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
 13. Val av styrelseordförande
 14. Val av revisorer
 15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter, antalet revisorer, arvode åt styrelsen och arvode åt revisorerna samt val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, val av styrelseordförande och val av revisorer (punkt 1, 10a, 10b, 11a, 11b, 12, 13, och 14)
Per dagen för denna kallelse har valberedningen inte färdigställt förslagen till årsstämman. Valberedningens förslag kommer så snart som möjligt att offentliggöras på bolagets webbplats.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (ärende 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent.

Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 120 592 332 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Majoritetskrav
För giltiga beslut enligt ärende 16 och 17 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag m.m.
Årsredovisningshandlingar tillsammans med revisionsberättelse och ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2023 samt övriga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor, Mäster Samuelsgatan 10, 111 44 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.strax.com, senast tre veckor före stämman. Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda hemsida så snart som möjligt. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________

Stockholm i maj 2024
Strax AB (publ)
Styrelsen