Delårsrapport nr 3 för räkenskapsåret 2022

STRAX – fortsatta utmaningar men många åtgärder vidtagna, positiva utsikter för 2023

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 september 2022 uppgick till 83,2 (65,1)
MEUR och bruttomarginalen uppgick till 20,6 (19,0) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 september 2022 uppgick till -6,4 (-1,3) MEUR, motsvarande
-0,05 (-0,01) euro per aktie.

EBITDA från kvarvarande verksamhet under perioden 1 januari – 30 september 2022 uppgick till
4,9 (4,0) MEUR.
 
Eget kapital per den 30 september 2022 uppgick till 4,7 (17,1) MEUR motsvarande 0,04 (0,14)
euro per aktie.
 
I september 2022 fattade styrelsen ett beslut om en mer fokuserad strategi framöver för STRAX samt en förenklad bolagsstuktur: egna varumärkena Dóttir och grell, verksamheten med licensierade varumärken som bedrivs av Telecom Lifestyle Fashion samt verksamheten inom personlig skyddsutrustning rapporteras som avvecklad verksamhet.
 
Externa faktorer fortsatte att ha negativ inverkan på försäljningen av egna mobiltillbehör och produkter inom Audio, samtidigt som försäljningen av personlig skyddsutrustning med lägre marginaler, i stort sett bibehölls. Vår genomsnittliga bruttomarginal är därför fortsatt pressad jämfört med nivån före Covid-19 pandemins utbrott.

– Det nya förenklade STRAX är väl positionerad för lönsam tillväxt och alla kvarvarande egna varumärken har en god potential för fortsatt expansion, särskilt i Nordamerika. Genom att fokusera på den europeiska distributionsverksamheten och färre varumärken kommer vi att kunna öka effektiviteten, tillväxten och lönsamheten när vi frigör både resurser och uppmärksamhet från ledningen. En del av de verksamheter som kommer att avyttras har också en god kommersiell potential, men vi tror att de kommer att gynnas mer under ett annat ägandeskap. Vi förväntar oss inga förluster från de avyttrade verksamheterna.
 
Gudmundur Palmason, VD

Denna information är sådan information som STRAX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 08.55 CET.