Delårsrapport nr 2 för räkenskapsåret 2022

STRAX styr verksamheten framåt trots externa utmaningar

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgick till 63,8 (54,8) MEUR
och bruttomarginalen uppgick till 17,7 (19,0) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgick till -2,0 (-2,7) MEUR, motsvarande -0,02 (-0,02) euro per aktie.

EBITDA under perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgick till 2,4 (1,6) MEUR.

Eget kapital per den 30 juni 2022 uppgick till 10,5 (16,2) MEUR motsvarande 0,09 (0,13) euro per aktie.

Covid-19 fortsatte att ha negativ inverkan på försäljningen av egna mobiltillbehör och produkter inom Personal Audio, samtidigt som försäljningen av personlig skyddsutrustning med lägre marginal ökade. Den ogynnsamma varumärkes- och produktmixen i kombination med olika globala störningar i leveranskedjan har orsakat en nedgång i bruttomarginalen för perioden.

STRAX inledde ett samarbete med ett tyskt företag som specialiserat sig på personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19 tester till ett regionalt statligt organ i Tyskland.

STRAX utökade sitt partnerskap med det tyska specialistföretag för personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19 tester till ett annat regionalt statligt organ i Tyskland. Den totala omfattningen för kontraktet har ökat och kommer att sträcka sig över en period om 24 månader, med en förväntan om högre totala volymer med lägre volymer under Q2.

AirPop, det högpresterande premiumvarumärket för ansiktsmasker som STRAX innehar ett femårigt globalt exklusivt distributionsavtal för, har nyligen säkrat viktiga distributionskanaler i USA, Kanada och Australien.

CLCKR, ett varumärke för mobiltillbehör som är helägt av STRAX, meddelade att deras utbud av mobila stativ och grepptillbehör nu finns i över 10 000 butiker i USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

STRAX dotterbolag Urbanista, det svenska livsstilsljudmärket, lanserade Urbanista Phoenix – världens första helt trådlösa, aktivt brusreducerande in-earlurar som laddas av ljus. 

-I det andra kvartalet 2022 har vi till viss del fått se en återgång till en normalitet i jämförelse med de senaste åren. Externa faktorer, så som begränsningar inom leverantörskedjan, förändrad efterfrågan, en förstärkning av den amerikanska dollarn samt Covid-19-pandemin har varit överhängande utmaningar. Dessa faktorer har förlängt osäkerheten samt skapat en miljö med ständiga förändringar. STRAX har trots dessa utmaningar lyckats styra verksamheten framåt och levererat godkända resultat för kvartalet.

Gudmundur Palmason, VD