Delårsrapport nr 1 för räkenskapsåret 2022

STRAX levererade 39,9 MEUR i försäljning och 1,5 MEUR i EBITDA för Q1 2022

Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2022 uppgick till 39,9 (28,1) MEUR
och bruttomarginalen uppgick till 17,7 (18,5) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2022 uppgick till -0,7 (-1,4) MEUR, motsvarande -0,01 (-0,01)
euro per aktie.

EBITDA under perioden 1 januari – 31 mars 2022 uppgick till 1,5 (0,3) MEUR.
 
Eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till 13,3 (17,8) MEUR motsvarande 0,11 (0,15) euro per aktie.
 
Covid-19 fortsatte att ha negativ inverkan på försäljningen av egna mobiltillbehör och produkter inom Personal Audio, samtidigt som försäljningen av personlig skyddsutrustning med lägre marginal ökade. Den ogynnsamma varumärkes- och produktmixen i kombination med olika globala störningar i leveranskedjan har orsakat en nedgång i bruttomarginalen för perioden.
 
STRAX inledde ett samarbete med ett tyskt företag som specialiserat sig på personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19 tester till ett regionalt statligt organ i Tyskland.

STRAX utökade sitt partnerskap med det tyska specialistföretag för personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19 tester till ett annat regionalt statligt organ i Tyskland. Den totala omfattningen för kontraktet har ökat och kommer att sträcka sig över en period om 24 månader, med en förväntan om högre totala volymer men initialt lägre volymer i Q2.
 
AirPop, det högpresterande premiumvarumärket för ansiktsmasker som STRAX innehar ett femårigt globalt exklusivt distributionsavtal för, har nyligen säkrat viktiga distributionskanaler i USA, Kanada och Australien.
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 
CLCKR, ett varumärke för mobiltillbehör som är helägt av STRAX, meddelade att deras utbud av mobila stativ och grepptillbehör nu finns i över 10 000 butiker i USA.

–Det första kvartalet 2022 var totalt sett relativt starkt, om än inte utan betydande externa utmaningar så som den pågående Covid-19-pandemin och den militära konflikten i Ukraina. Det nuvarande makroekonomiska klimatet kommer att förlänga den fullständiga återhämtningen på marknaden och öka osäkerheten om hur det "nya normala" kommer att se ut, även om vi är säkrare än någonsin på att det kommer att bli väsentligt annorlunda.
 
Gudmundur Palmason, VD