Bokslutskommuniké 2023

STRAX – Utmanande år rent operativt med två betydande transaktioner genomförda

Koncernens nettoomsättning för perioden 1 januari – 31 december 2023 uppgick till 30,2 (41,5) MEUR och bruttomarginalen uppgick till -34,9 (1,0) procent.

Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 december 2023 uppgick till -44,6 (-19,6) MEUR, motsvarande -0,37
(-0,16) euro per aktie.

EBITDA från kvarvarande verksamhet under perioden 1 januari – 31 december 2023 uppgick till -39,4 (-15,5) MEUR.
 
Eget kapital per den 31 december 2023 uppgick till -49,8 (-6,5) MEUR motsvarande -0,41 (-0,05)
euro per aktie.
 
Bruttoresultatet uppgick till 8,1 MEUR justerat för lageravskrivningar och övriga engångsposter, motsvarande 23,3 procent av bruttomarginalen.
 
Per den 31 december 2023 uppfyller STRAX inte de särskilda villkoren enlig låneavtalet med PCP på grund av resultatutvecklingen och den finansiella ställningen för gruppen. STRAX styrelse och ledning jobbar i nära samarbete med PCP med en strategisk och taktisk plan för att återgå att uppnå villkoren i avtalet. Planen inkluderar avyttring av tillgångar som inte anses utgöra kärnverksamhet för att öka fokus samt att reducera kostnader och minska balansräkningen för att i det längre perspektivet förbättra den finansiella ställningen för koncernen. Därutöver har flera initiativ för att delvis avyttra och hitta finansiellt starka partners för tillgångar som utgör kärnverksamhet för att säkerställa att dessa kan fortsätta att växa och utvecklas utan begränsning för att koncernen har en ansträngd likviditetssituation. Med dessa initiativ är vi övertygade om att STRAX innehar betydande tillgångar som fortsätter att utvecklas i rätt riktning och kommer att generera värde för STRAX och dess intressenter. STRAX arbetar nu med att genomföra planen och förväntas uppnå markant lägre skuldsättningsnivå under 2023 och 2024 genom återbetalning av en betydande del av sina räntebärande skulder. Styrelsen och ledningen har vidtagit betydande åtgärder för att säkerställa att koncernens återstående verksamhet återgår till lönsamhet samt vidtagit åtgärder för att avveckla ej lönsamma verksamheter. Efter periodens utgång har en acceptans,
s. k. ”waiver” erhållits.

STRAX AB har genom dotterföretaget STRAX Holding GmbH avyttrat Urbanista AB för en total köpeskilling motsvarande 24,5 MEUR till P Capital Partners AB (”PCP”), med en möjlig ytterligare framtida uppsida. Köpeskillingen i sin helhet gick mot utestående lån under låneavtalet med PCP. Avyttringen innebär även en kapitalvinst om cirka 19,4 MEUR.

– Under de senaste tre utmanande åren har vi fortlöpande ändrat STRAX operativa struktur och även justerat vår affärsmodell. De främsta målen har varit att sänka den räntebärande skulden och förenkla den tungrodda bolagsstrukturen. Vi har arbetat oförtröttligt mot de här målen de senaste 18 månaderna, vilket redan har resulterat i ett flertal positiva förändringar, och vi förväntar oss att slutföra de flesta av dessa under de närmaste 3–6 månaderna.
 
Gudmundur Palmason, VD