Bokslutskommuniké 2022

STRAX – ett utmanande år som avslutades med att många åtgärder vidtogs för att förbereda verksamheten inför en mycket bättre framtid

 • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2022 uppgick till 104,4 (101,8)
  MEUR och bruttomarginalen uppgick till 16,7 (16,4) procent.
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 december 2022 uppgick till -19,6 (-3,9) MEUR, motsvarande -0,16 (-0,03) euro per aktie.
 • EBITDA från kvarvarande verksamhet under perioden 1 januari – 31 december 2022 uppgick till
  -0.9 (5,4) MEUR.
 • Eget kapital per den 31 december 2022 uppgick till -6 480 (14 036) MEUR motsvarande -6,5 (14,0)
  euro per aktie.
 • Externa faktorer fortsatte att ha negativ inverkan på försäljningen av egna mobiltillbehör och produkter inom Audio, samtidigt som försäljningen av personlig skyddsutrustning med lägre marginaler, i stort sett bibehölls. Avmattningen i försäljningen tvingade oss att göra en lagernedskrivning på 4 MEUR. Vår genomsnittliga bruttomarginal är därför fortsatt pressad jämfört med nivån före Covid-19 pandemins utbrott.
 • I september 2022 fattade styrelsen ett beslut om en mer fokuserad strategi framöver för STRAX samt en förenklad bolagsstuktur: egna varumärkena Dóttir och grell, verksamheten med licensierade varumärken som bedrivs av Telecom Lifestyle Fashion samt verksamheten inom personlig skyddsutrustning rapporteras som avvecklad verksamhet.
 • Plan för att avyttra tillgångar och refinansiera distributionsverksamheten för att förbättra likviditeten och reducera skulderna i koncernen initierad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

STRAX dotterbolag Urbanista, vinner två utmärkelser på CES 2023 i Las Vegas, det mest inflytelserika tech-eventet i världen. Urbanista Phoenix – världens första helt trådlösa, aktivt brusreducerande in-ear-hörlurar
som laddas av ljus – utses till ”Best of CES” av tekniktidningarna TWICE och MakeUseOf (MUO).

– En fortsatt besvärlig situation för branschen under 2022 hade en kraftigt negativ påverkan på våra siffror.
Vi fortsatte dock att investera i våra fyra återstående egna varumärken och vår försäljningsplattform i Nordamerika, något som gett oss en effektivare och mer fokuserad organisation och skapar förutsättningar för
en betydligt ljusare tid framöver. Under året genomförde vi en rad olika kostnadsbesparande åtgärder i de kvarvarande verksamheterna och vi förväntar oss att de positiva effekterna kommer att visa sig fullt ut under
2023 och framöver.

Gudmundur Palmason, VD