STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STRAX

Vid dagens extra bolagsstämma i STRAX AB (publ) (”STRAX”) beslutades i enlighet med styrelsens förslag om inlösen av aktier för utbetalning till aktieägarna.

Inlösen av aktier genomförs i form av ett automatisk inlösenförfarande enligt vilken varje befintlig aktie i STRAX delas upp i två aktier, varav en aktie, vilken benämns inlösenaktie, kommer att lösas in mot en inlösenlikvid om 1,10 kronor per inlösenaktie. För att kunna genomföra inlösen på ett tidseffektivt sätt genomförs också en ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Sammanlagt kommer 120 592 332 inlösenaktier lösas in till ett belopp om 132,65 miljoner kronor.

Viktiga datum

Handel i inlösenaktier på Nasdaq Stockholm beräknas pågå under perioden från och med den 9 januari 2019 till och med den 23 januari 2019 och avstämningsdag för indragning av inlösenaktier kommer vara den 25 januari 2019, varefter Euroclear Sweden AB beräknas kunna verkställa utbetalning av inlösenlikvid omkring den 30 januari 2019.

Styrelsen bemyndigades att justera datumen för handel i inlösenaktier samt avstämningsdag för indragning av inlösenaktier angivna ovan för det fall att styrelsen finner det nödvändigt. Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av bolagets aktier och med stöd av detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna ska vara den 8 januari 2019.

Mer information om inlösenförfarandet finns i den informationsbroschyr som styrelsen har upprättat och som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.strax.com.

Frågor besvaras av Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, tel. +46 8 545 01750.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 16:15 CET. 


Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila tillbehör. STRAX har byggt ett ”House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX varumärkessamling innehåller egna märken som XQISIT, Urbanista och THOR GLASS, samt licensierade märken som adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livsstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX över 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.