STRAX: ÅRSREDOVISNING 2017

STRAX AB har idag offentliggjort årsredovisningen för 2017. Under revisionsprocessen har några bedömningar ändrats, vilket resulterat i skillnader mot tidigare rapporterat resultat. Effekterna har specificerats nedan på en sammanfattad nivå.

Den enskilt största skillnaden avser uppskjutna skattefordringar relaterade till skattemässiga underskott i de tyska bolagen. Sammantagna effekten innebär att rapporterad skattekostnad för perioden ökar med 608 TEUR.

På rörelseresultatnivå är det endast en mindre påverkan om -72 TEUR.

Rapporterade skillnader (TEUR) Bokslutskommuniké Skillnad Årsredovisning
Nettoomsättning 100 607 -542 100 065
Bruttoresultat 28 645 -538 28 107
Rörelseresultat 5 730 -72 5 658
Resultat före skatt 3 989 -434 3 555
Skatt -1 160 -608 -1 768
Årets resultat 2 829 -1 042 1 787

Redovisat eget kapital har ändrats från 22 086 till 21 028 motsvarande -1 058 hänförlig resultatförändringen.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 01750.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
maj 2018 kl 08:55 CET.